Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Over NFN Open & Bloot
Sinds 1961 zet NFN Open & Bloot zich als belangenbehartiger in voor naaktrecreatie in Nederland. Wij werken eraan dat iedereen de keuze heeft om op zijn of haar manier in alle vrijheid bloot te recreëren en dat anderen die keuze respecteren.
Dit doen wij o.a.

–       door ons te mengen in het maatschappelijk debat en naaktrecreatie bespreekbaar te maken;
–       door ons hard te maken voor blootlocaties in Nederland. Wij ondersteunen en adviseren verenigingen en ondernemers. We zetten ons in voor het behoud, de kwaliteit en uitbreiding van naaktstranden en adviseren strandbeheerders (bijv. gemeentes, recreatieschappen) hierin.
–       door te informeren over blootlocaties. www.blootkompas.nl is onze uitgebreide locatievinder met alle naaktplekken overal ter wereld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen door NFN Open & Bloot en onze merken BlootGewoon! en Natuurlijk! NFN. Evenals op onze websites en in het digitale portaal. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifieke privacyverklaring zijn opgenomen waarin je – aanvullend op deze algemene privacyverklaring – nadere details kunt vinden. Lees ook onze cookiepolicy.

NFN Open & Bloot respecteert de privacy van haar leden, bezoekers en de gebruikers van haar websites. We zien er daarom op toe dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
NFN Open & Bloot is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Vlasakkerweg 48, 3811 MT Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40530441. Mail voor vragen n.a.v. onze privacyverklaring naar [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam*
adres, woonplaats*
telefoonnummer
e-mailadres
aanhef
geboortedatum*
bankrekeningnummer (IBAN)

Doeleinden gegevensverwerking
NFN Open & Bloot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Uitvoering lidmaatschap (overeenkomst) – Wanneer je lid wordt of bent van NFN Open & Bloot, informeren wij je over je lidmaatschap en geven daar uitvoering aan. NFN verwerkt je persoonsgegevens voor de NFN-jaarkaart, het toezenden van de magazines, het innen van contributie, de deelname aan en het uitvoeren van het Veiligheidsprotocol, het versturen van mailings, etc.
 • Uitvoering lidmaatschap vereniging (overeenkomst) – Als je lid bent van een vereniging die bij NFN Open & Bloot is aangesloten als lid-rechtspersoon, dan verwerkt NFN uitsluitend de gegevens die met * zijn gemarkeerd vanwege het innen van de afdracht van de lid-rechtspersonen (vertegenwoordigd door de besturen) aan NFN Open & Bloot, de deelname aan en het uitvoeren van het Veiligheidsprotocol en het printen van de jaarkaart (dit laatste uitsluitend als het bestuur van je vereniging ervoor heeft gekozen dit via NFN Open & Bloot te doen).
 • Levering producten en diensten (overeenkomst) – Als je producten en/of diensten van NFN Open & Bloot afneemt en je daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast. We informeren je over de uitvoering van de levering.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek (gerechtvaardigd belang) – Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen en de belangen van onze leden te behartigen. Daartoe voeren wij diverse marktonderzoeken uit. De resultaten van deze marktonderzoeken worden geanonimiseerd verwerkt waardoor geen inzage verkregen kan worden in de antwoorden van een specifieke persoon, tenzij die persoon zelf heeft verzocht om contact op te nemen via een ‘verzoek op opvolgingsvraag’.
 • Nieuwsbrieven, e-mailings en ledenbehoud (gerechtvaardigd belang/toestemming) – Wij informeren je over relevante ontwikkelingen en onze activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en tevens over onze (nieuwe) producten en diensten. Dit doen we als je lid wordt of bent van NFN Open & Bloot, een product of dienst van ons hebt afgenomen of als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven.
  Om er voor te zorgen dat je informatie krijgt die specifiek voor jou relevant is kunnen wij gegevens uit verschillende bronnen combineren. Daarbij houden wij rekening met je voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten, door jou zelf opgegeven voorkeuren en met je interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites. Ook ondernemen we activiteiten op het gebied van ledenbehoud.
  Als je geen informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of door ons gebeld wilt worden, dan kun je dit op ieder moment aan ons kenbaar maken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via het ledenportaal of door te mailen naar [email protected].
 • Deelname acties, campagne (gerechtvaardigd belang/toestemming)
  Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, wanneer je deelneemt aan een actie of campagne, wanneer je een gratis publicatie of download bestelt en/of informatie aanvraagt over één van onze diensten of activiteiten. Bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze producten, diensten of activiteiten, om je uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of om je te vragen ons verder te ondersteunen. Als je geen andere relatie met ons hebt (bijvoorbeeld een lidmaatschap), verwijderen we je gegevens na 1 jaar.
  Als je geen informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of door ons gebeld wilt worden, dan kun je dit op ieder moment aan ons kenbaar maken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via het ledenportaal of door te mailen naar [email protected].
 • Verbetering dienstverlening (gerechtvaardigd belang/toestemming) – Pixels en cookies
  Wij willen dat je met plezier onze nieuwsbrieven leest. Daarom streven we ernaar jou alleen informatie toe te sturen die relevant is voor je. D.m.v. een pixel die is opgenomen in onze nieuwsbrieven, kunnen we meten welke artikelen/pagina’s het meest gelezen en bezocht worden en voor jou als ontvanger relevant zijn. Dankzij deze gegevens kunnen wij het versturen van niet relevante nieuwsbrieven verminderen. We gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden. Je leest hier alles over onze cookies.
  • Contact (overeenkomst / toestemming) – Wanneer je contact met ons opneemt worden contactmomenten vastgelegd. Bijvoorbeeld bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden) of via e-mails die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op je account of ons via social media benadert.

Verwerking door derde partijen
In sommige gevallen maakt NFN Open & Bloot gebruik van derde partijen als dit noodzakelijk is om onze diensten aan je te kunnen leveren. In dat geval delen wij uitsluitend de hiervoor benodigde gegevens. Daarnaast is ieder (commercieel) gebruik van je gegevens door deze partijen niet toegestaan (tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven). Om de veilige uitwisseling van gegevens zo goed mogelijk te waarborgen, hebben wij met betrokken partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de financiële administratie, de verzending van de jaarkaarten en magazines, betalingen via onze websites en het innen van openstaande facturen.

Jouw rechten
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Inzage – Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling – Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om je persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking – Je hebt in sommige situaties het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van je tijdelijk niet te verwerken, bijvoorbeeld als je bij ons een bezwaar hebt ingediend tegen een verwerking.
 • Vergetelheid – Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je je toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar (verzet) – Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van NFN Open & Bloot.

De bovengenoemde verzoeken kun je aan ons richten via ons [email protected]. Wij proberen jouw verzoek binnen één maand af te handelen. Lukt dit niet, dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarbij jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar/onzichtbaar zijn gemaakt.

Bewaartermijn
NFN Open & Bloot bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk hierbij bijv. aan: uitsluitend geautoriseerde medewerkers van NFN Open & Bloot kunnen persoonsgegevens bewerken of inzien, zij zijn gehouden aan geheimhouding; wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Beveiligingsverklaring
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van onze systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, meldt ons dit dan ([email protected]). Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Binnen de EU
NFN Open & Bloot verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

NFN Open & Bloot en andere websites
Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten
Heb je na het lezen algemene vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Richt deze aan: NFN Open & Bloot t.a.v. Privacy, Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort of mail naar [email protected].

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Het heeft onze voorkeur om samen je klacht op te lossen. Mocht je dit niet willen, dan heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

NFN Open & Bloot – januari 2024