Het beleid van NFN vormen we samen

NFN Open & Bloot behartigt de belangen van zo’n 2,5 miljoen naaktrecreanten en doet dit in samenspraak met meerdere betrokkenen, waaronder de Ledenraad, de Raad van Toezicht, een externe accountant, aangesloten verenigingen middels de Verenigingskamer en door geregeld onderzoeken te houden onder leden, niet-leden en externe partners.

Op deze pagina lees je hoe we het beleid van NFN samen vormen, wat de rollen zijn van alle betrokken partijen, hoe besluiten worden genomen en hoe we de ingevoerde besluiten evalueren. Ook lees je hier hoe de transitie naar een nieuwe lidmaatschapsstructuur stap voor stap tot stand is gekomen.

De strategische cyclus

De strategische cyclus is het proces waarin de beleidskaders en de financiën van NFN tot stand komen waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. De cyclus omvat ook dat deel van het toezicht waarin de uitkomsten van het beleid en de financiën aan de beleidskaders worden getoetst.

De belangrijkste algemene uitgangspunten voor de organisatie van het proces zijn de volgende:

 • De directeur-bestuurder organiseert de strategische cyclus en bereidt de gesprekken inhoudelijk voor.
 • De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op een zorgvuldig procesverloop en adviseert de directeur-bestuurder inhoudelijk.
 • De Ledenraad besluit uiteindelijk over het door de directeur-bestuurder voorgestelde beleidskader, zoals neergelegd in het meerjarenplan, het jaarplan, de jaarrekening en de jaarbegroting. Aan de besluitvorming gaat een zorgvuldig proces vooraf, waarin de Ledenraad zich een beeld vormt over nieuwe thema’s en ruimte krijgt een oordeel te vormen over de voorstellen. Dit zijn de stappen van het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.
 • De drie vergaderingen per jaar van de Ledenraad betreffen de totstandkoming van het strategisch beleid, volgens de drie stappen van het BOB-model en de evaluatie van het gevoerde beleid, op basis van het jaarplan en de jaarrekening (zie figuur). Daarnaast kunnen onderwerpen op de agenda staan die op dat moment om heroverweging of besluitvorming vragen.
 • De Raad van Toezicht houdt gedurende het jaar toezicht op de strategische doelbereiking en de financiële gang van zaken. Dit gebeurt structureel in de vorm van rapportages. Het ritme van de reguliere RvT-vergaderingen wordt zo sterk bepaald door de strategische cyclus (voorbereiding van vergaderingen met de Ledenraad) en de rapportages (toezicht).
 • Het proces is zo ingericht dat de directeur-bestuurder aan het begin van de cyclus de inbreng van externe en interne belanghebbenden beschikbaar heeft. Een stakeholderanalyse bepaalt de externe belanghebbenden. Interne belanghebbenden zijn in elk geval de Verenigingskamer, commissies en werkgroepen, medewerkers en ook de individuele rechtstreekse leden van NFN, wiens behoeften en wensen via onderzoek en panels zichtbaar worden.

Externe accountant

De primaire taak van de externe accountant is de controle van de jaarrekening en van andere wettelijk vereiste financiële verantwoordingen.

De externe accountant geeft advies, verzorgt de financiële verslaglegging en geeft een accountantsverklaring af. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.

NFN kent twee soorten leden

NFN kent in haar statuten twee soorten leden:

1. Leden-rechtspersonen (worden vertegenwoordigd door de besturen van de naturistenverenigingen)
2. Individuele rechtstreekse leden van NFN

De statuten zijn op dit punt al jaren hetzelfde.

1. Leden-rechtspersonen

Deze worden vertegenwoordigd door de besturen van de bij NFN aangesloten naturistenverenigingen.

Leden- rechtspersonen:­

 • Nemen deel aan de Verenigingskamer
 • Betalen op basis van het aantal verenigingsleden een afdracht. Dit is voor de aan de verenigingsbesturen verleende ondersteuning en voor een klein gedeelte aan de taken van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijke acceptatie, delen van kennis en informatie)
 • Kunnen tegen betaling gebruikmaken van aanvullende diensten en producten (zoals o.a. collectieve verzekeringen)

2. Individuele rechtstreekse leden

Dit zijn de mensen die zelf een rechtstreeks lidmaatschap bij NFN hebben afgesloten.

Individuele rechtstreekse leden:

 • Hebben actief en passief kiesrecht voor de Ledenraad
 • Zijn contributie verschuldigd voor het werk van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijke acceptatie, informatie & advies)
 • Ontvangen magazines en ledenvoordeel.
 • Hebben de keuze om tegen betaling gebruik te maken van het INF-zegel op hun digitale (of evt. papieren) NFN-jaarkaart.

NFN en leden van de aangesloten verenigingen

Leden van naturistenverenigingen zijn volgens onze statuten geen lid van NFN. Ze zijn alleen lid van hun (bij NFN aangesloten) naturistenvereniging. Wel kunnen zij daarnaast nog een NFN-lidmaatschap hebben.

Goed om te weten:

 • NFN mag persoonlijke gegevens van verenigingsleden alleen ten behoeve van het Veiligheidsprotocol gebruiken. Dit is ook vastgelegd in verwerkersovereenkomsten tussen NFN en de aangesloten verenigingen. De door NFN verstrekte jaarkaart is een belangrijk middel bij het uitvoeren van het Veiligheidsprotocol. Hiermee wordt centraal bijgehouden aan wie een NFN-jaarkaart verstrekt mag worden en aan wie niet.
 • NFN mag en kan niet zelf rechtstreeks met verenigingsleden communiceren, dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Verenigingsleden ontvangen via hun vereniging (vooralsnog) een papieren NFN-jaarkaart met INF-zegel. Dit is een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. De NFN-jaarkaart geeft toegang tot blootlocaties en door NFN georganiseerde evenementen en activiteiten, als ook tot internationale evenementen en locaties, maar biedt geen NFN-Ledenvoordeel.
 • Verenigingsleden zijn niet automatisch lid van NFN. Ze moeten er zelf voor kiezen om lid te worden (als ze dit willen). Zo vermijden we gedwongen winkelnering. Iemand kan niet verplicht worden lid te worden (of iets te kopen) bij een organisatie, zonder daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor te geven.
 • Verenigingsleden kunnen deelnemen in de Ledenraad van NFN mits zij ook lid zijn van NFN.

Transitieperiode 2019-2024

NFN neemt de tijd voor het zorgvuldig doorvoeren van noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie. Sinds 2019 vindt er een transitie plaats van de structuur en de tarieven. Je leest hieronder stap voor stap hoe dit proces is verlopen.

22 februari 2019
NFN verstuurt een brief naar de Belastingdienst over hoe NFN om moet gaan met contributie en de verschillende onderdelen van een lidmaatschap.

9 juli 2019
NFN spreekt met de Belastingdienst in Utrecht over de contributie en het afdragen van btw op de verschillende onderdelen. Belangrijk aandachtspunt:  Het ledenvoordeel en de magazines moeten aan het NFN- lidmaatschap gekoppeld worden. Een lidmaatschap waar ook daadwerkelijk contributie voor wordt betaald. Verenigingsleden die niet ook rechtstreeks lid van NFN zijn, vallen hier dus buiten.

Blijft NFN lidmaatschappen verstrekken zonder dat hier direct contributie wordt betaald, moet NFN een extra afdracht aan de Belastingdienst doen.

2 november 2019
Tijdens een extra Federatieraad (toenmalige Algemene Ledenvergadering van NFN) is uitvoerig stilgestaan bij o.a. de uitwerking van de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Dit is vastgelegd in een zogenaamd beslisdocument. Op 2 november 2019 is het beslisdocument goedgekeurd door de Federatieraad op voorwaarde dat de afdracht voor de Leden-rechtspersonen (vertegenwoordigd door de besturen van de aangesloten naturistenverenigingen) hetzelfde blijft. Deze afdracht wordt wel jaarlijks geïndexeerd.

7 december 2019
Tijdens de Federatieraad zijn de notulen van 2 november goedgekeurd. Inclusief het feit dat per 1 januari 2020 NFN met het Raad van Toezicht-model gaat werken.

10 maart 2021
Tijdens de Ledenraadsvergadering (ALV in huidige structuur) is het voorstel voor de wijzigingen in de lidmaatschappen en tarieven goedgekeurd. Inclusief het stopzetten van het gratis verstrekken van vier magazines per jaar aan verenigingsleden.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat NFN extra moet gaan afdragen voor het verkopen van abonnementen van de magazines en voor het geven van ledenvoordeel aan verenigingsleden, omdat hier geen contributie betaling van het lid tegenover staat.

2022
Dit jaar worden de nieuwe contributies voor de individuele rechtstreekse leden ingevoerd (inclusief lidmaatschap medebewoners, lidmaatschap jongvolwassen en de keuze voor het INF zegel) en kunnen verenigingsleden zich gedurende de transitieperiode activeren in het NFN-Ledenportaal om een abonnement op de vier magazines te kopen.

Mei 2023
NFN spreekt met 6 grote verenigingen gesproken over de laatste stap van het ontvlechten van de tarieven.

Ledenraadsvergadering 8 juni 2023

 • Sinds de invoering van de nieuwe structuur in 2020 hebben 4.726 van de 12.487 verenigingsleden zich in het NFN-Ledenportaal geactiveerd (cijfers van 7 maart 2023).
 • Van de 12.487 verenigingsleden hebben slechts 1.274 leden een abonnement voor onze magazines afgesloten.
 • Het ledenvoordeel en de magazines moeten aan het NFN- lidmaatschap gekoppeld worden. Een lidmaatschap waar ook daadwerkelijk contributie voor wordt betaald. Dit conform de afspraken met de Belastingdienst in 2019.
 • Verenigingsleden dragen zelf niet bij aan het werk van NFN Open & Bloot. Ze betalen contributie aan de Leden-rechtspersonen (de naturistenvereniging waar zij lid van zijn).
 • De vereniging doet een financiële afdracht aan NFN. Alleen de besturen van verenigingen zijn aangesloten bij NFN en kunnen gebruikmaken van verschillende ondersteunende diensten en producten.
 • Alle leden van de aangesloten verenigingen blijven een papieren NFN-jaarkaart ontvangen inclusief INF-zegel omdat dit een belangrijk middel is om het veiligheidsprotocol uit te voeren. De kaart geeft wel toegang tot evenementen en activiteiten van NFN, plus toegang tot blootlocaties (ook internationaal). Deze jaarkaart geeft geen NFN-Ledenvoordeel.

Laatste stap

Het doel van de laatste stap is dat het duidelijk wordt dat Leden-rechtspersonen (aangesloten naturistenverenigingen) en NFN Open & Bloot twee verschillende doelen hebben, maar elkaar ook versterken. De vervlechting uit het verleden halen we uit elkaar. NFN moet handelen naar huidige wetgeving en het besluit van de Belastingdienst.

Wat blijft in 2024?

 1. De financiële afdracht van de Leden-rechtspersonen (naturistenverenigingen) aan NFN blijft gelijk, zoals afgesproken. Er wordt wel jaarlijks geïndexeerd.
 2. Het Verenigingsportaal voor bestuursleden van verenigingen. Om onderling kennis te delen, voor de uitvoering van het veiligheidsprotocol en de afdracht aan NFN.
 3. Leden van de Leden-rechtspersonen (bij NFN aangesloten naturistenverenigingen) blijven de NFN-jaarkaart  ontvangen, inclusief INF-zegel. Het NFN-Ledenvoordeel komt te vervallen.

De NFN-jaarkaart is geen lidmaatschapskaart maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. Daarnaast geeft de NFN-jaarkaart (incl. INF-zegel) toegang tot door NFN georganiseerde activiteiten en evenementen, als ook tot alle blootlocaties wereldwijd.

Wat gaat er veranderen in 2024?

 1. Leden van Leden-rechtspersonen (dus leden van een bij NFN aangesloten naturistenvereniging) kunnen alleen lid zijn van NFN door zelf een (rechtstreeks) NFN-lidmaatschap af te sluiten. Alleen rechtstreekse NFN-leden ontvangen vier magazines per jaar, ledenvoordeel en korting in webshop.
 2. Het ledenvoordeel voor verenigingsleden komt te vervallen. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt op de NFN-jaarkaart: de NFN-jaarkaart voor NFN-leden heeft een duidelijk Ledenvoordeel-icoon op de voorkant, de NFN-jaarkaart voor verenigingsleden heeft dit icoon niet.
 3. Leden van de aangesloten verenigingen die hebben gekozen om geen lid te worden van NFN hebben per 1 januari 2024 geen toegang meer tot het NFN-Ledenportaal.

Vanaf 2024 voldoet NFN aan de voorwaarde dat het ledenvoordeel en de magazines aan het NFN-Lidmaatschap gekoppeld zijn en dat over een NFN-lidmaatschap ook daadwerkelijk contributie wordt betaald. De vervlechting uit het verleden is eruit gehaald. NFN heeft hierin gehandeld naar de huidige wetgeving en het besluit van de Belastingdienst.

Doorkijk naar 2025

2025 staat in het teken van evalueren. De diverse veranderingen in de structuur en in de contributievormen wordt geëvalueerd en waar nodig wordt het beleid aangepast.

Ook wordt in 2025 geëvalueerd:

 • Het invoeren van de digitale jaarkaart;
 • Het invoeren van het digitale katern van UIT!
 • Hoe om te gaan met 2 NFN-jaarkaarten voor leden die zowel lid zijn van een bij NFN aangesloten vereniging als van NFN zelf (dit hangt af van de hoeveelheid)

Wil je meer weten? Lees dan hier onze statuten en hier ons huishoudelijke regelement.