NFN Open & Bloot is een vereniging en heeft een Raad van Toezicht-model. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De gekozen Ledenraad functioneert als de algemene ledenvergadering van de vereniging. NFN kent daarnaast een Verenigingskamer voor aangesloten naturistenverenigingen en een Veiligheidscommissie die meldingen van ongewenst gedrag beoordeelt.

Bestuur NFN

Het bestuur van NFN bestaat uit directeur-bestuurder Christine Kouman. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de vereniging NFN, heeft de algehele leiding over de werkorganisatie en zorgt voor de externe vertegenwoordiging van NFN Open & Bloot.

Christine Kouman

Werkorganisatie

De werkorganisatie van NFN is gevestigd in een karakteristiek pand in het centrum van Amersfoort en is de werklocatie van twaalf gemotiveerde, professionele werknemers en een kleine flexibele schil. De werkvelden zijn onderverdeeld in Ledenservice & support, Belangenbehartiging openbare naaktrecreatie, Marketing, Communicatie, Magazineredactie,  Advertentieverkoop & ledenvoordeel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onder meer integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad van Toezicht is adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan strategische besluiten van de bestuurder waaronder de begroting, de investeringsbegroting en het beleidsplan.

De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes maal per jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de Ledenraad. Deze termijn kan één keer met drie jaar worden verlengd.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Harry Scholtens
 • Paul van Kolfschoten
 • Jo Wetzels

Ledenraad

De Ledenraad stelt het meerjarenplan, de jaarplannen, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting vast. Ook wordt de jaarrekening ter goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd en praat zij met de directeur-bestuurder over relevante onderwerpen. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de leden van de Raad van Toezicht.

De Ledenraad wordt gekozen door de leden van NFN Open & Bloot. De ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 8-10 leden.

Onze leden kunnen zich om de drie jaar verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Vervolgens worden er verkiezingen georganiseerd waarbij alle leden hun stem mogen uitbrengen. Stemmen kan uitsluitend via het Ledenportaal.

Leden van de Ledenraad zijn:

 • Guido Bamberg
 • Toon de Graauw
 • Gerbrand Landman
 • Erik Lindeboom
 • Elisabeth Floor
 • Caspar Signet
 • Maud Cozijnsen
 • Mark Tissink
 • René Haak
 • Jeffrey Verweij

Verenigingskamer

De Verenigingskamer bestaat uit maximaal twee bestuurders van leden-rechtspersonen (aangesloten naturistenverenigingen). De Verenigingskamer heeft als doel om ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de lid-naturistenverenigingen te versterken en advies te geven aan de directeur-bestuurder van NFN over de dienstverlening en ondersteuning van NFN aan de leden-rechtspersonen.

Beleid en besluitvorming NFN

Vraag je je wel eens af hoe de besluiten en het beleid van NFN Open & Bloot tot stand komen en wat daar allemaal bij komt kijken?

Lees op deze pagina hoe NFN beleid vormt in samenspraak met meerdere betrokkenen, wat de rollen zijn van alle betrokken partijen, hoe besluiten worden genomen en hoe deze ingevoerde besluiten worden uitgevoerd en geëvalueerd. Ook lees je op daar pagina hoe de transitie naar de nieuwe lidmaatschapsstructuur stap voor stand tot stand is gekomen.

Veiligheidscommissie

De Veiligheidscommissie beoordeelt meldingen van ongewenst gedrag. De commissie onderzoekt meldingen onafhankelijk van NFN of aangesloten verenigingen en organisaties en werkt volgens een vaste procedure. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten brengt de commissie een bindend advies uit aan NFN of de betreffende vereniging over te nemen maatregelen (variërend van rehabilitatie van het lid tot ontzegging van het lidmaatschap).

Vertrouwenspersoon

NFN Open & Bloot heeft ook een vertrouwenspersoon. Haar naam is Agnes in ’t Groen. Soms is er behoefte om je verhaal eerst bij een vertrouwenspersoon te melden. Agnes biedt een vertrouwelijk en luisterend oor. Zij informeert je ook over het Veiligheidsprotocol of over het eventueel doen van aangifte.

Je kunt Agnes bereiken via [email protected].

Statuten en Huishoudelijke regelement

Bovenstaande punten staan ook beschreven in onze statuten. Lees de statuten van NFN Open & Bloot en ook ons Huishoudelijke regelement.