Belangenbehartiging naaktstranden in Nederland

Openbare naaktrecreatie is in Nederland bij wet vastgelegd en wordt in de praktijk gereguleerd door gemeenteraden, recreatieschappen en andere strandbeheerders. Zij bepalen of een naaktstrand een officiële status krijgt.

NFN helpt deze instanties graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het aanpakken van vraagstukken. Wij proberen gemeentes goed te adviseren, zodat iedereen kan profiteren van voldoende en kwalitatief goede naaktstranden. Bij het bereiken van deze idealen kiezen we voor een open en realistische insteek. We proberen altijd voor iedereen een acceptabele oplossing te vinden.

NFN is niet alleen de informatiebron en vraagbaak voor naturisten en naaktrecreanten. Ook voor organisaties die actief zijn in de naaktrecreatiebranche zijn wij de aangewezen gespreks- en kennispartner. Heb je professioneel behoefte aan achtergrondinformatie of inzicht in ontwikkelingen en trends op het gebied van naaktrecreatie? 

Natuurlijk kunnen ook startende ondernemers en organisaties uit de evenementen- of wellnessbranche bij NFN terecht. Met onze kennis en ons uitgebreide netwerk werken wij graag mee om inzichten te verschaffen, richting te geven of ideeën uit te denken.

Neem gerust contact met ons op, we helpen graag.

Informatie en advies

NFN is expert op het gebied van naaktrecreatie. We zijn goed bekend met de wetgeving en kunnen ambtenaren of andere verantwoordelijken – voor wie dit geen alledaags terrein is – informeren over de juiste interpretatie en toepassing. Ook kunnen we adviseren over de geschiktheid van een locatie en onze kennis delen bij de inrichting van een naaktstrand. Denk aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid en faciliteiten, maar ook aan de mate van beschutting. Al deze zaken spelen een rol als er bijvoorbeeld een nieuw naaktstrand wordt opgericht, als een bestaand strand wordt verplaatst of een ander uiterlijk krijgt, of als er reacties van bezoekers zijn, die om een aanpassing van de locatie vragen. We kennen de doelgroep tenslotte als geen ander en kunnen gemeentes goed voorlichten over de behoeftes. We zijn hierbij spreekbuis voor naaktrecreanten, maar kunnen, als de situatie daar om vraagt, ook direct contact met de achterban faciliteren.

Contact met de doelgroep

Strandbezoekers zijn doorgaans niet georganiseerd in een groepsverband en het kan daarom lastig zijn voor een gemeente om met naaktstrandbezoekers in contact te komen. Door onze website, nieuwsbrief en tijdschrift is communicatie met de doelgroep wel mogelijk. We brengen onze achterban via deze media op de hoogte van wijzigingen op naaktstrandgebied en kunnen mensen oproepen hun mening te geven. Wanneer we in gesprek gaan met een gemeente, laten we ons zoveel mogelijk vergezellen door lokale naaktstrandbezoekers.

Naakstrand Isabellagriend Roermond

26 april 2022 - Zoeken naar oplossingen

Een verkennend gesprek tussen gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap, gemeente Roermond en NFN Open & Bloot resulteerde erin dat naaktrecreatie in Isabellagriend niet onmiddellijk ten einde is. De drie partijen gaan kijken of een voor iedereen acceptabele oplossing haalbaar is. Dit is gunstig na de eerdere berichtgeving dat Limburgs Landschap de gemeente heeft gevraagd de officiële status van dit aangewezen naaktstrand weg te halen.

Aanleiding hiertoe waren aanhoudende klachten over openbare seks in het gebied en het opheffen van de stichting die namens de naaktrecreanten beheerderstaken op het strand uitvoerde. Limburgs Landschap zou het liefst zien dat het natuurgebied uitsluitend toegankelijk is voor wandelaars binnen gebaande paden. 

Eigenaar, gemeente en NFN zijn het eens dat naaktstranden niet zijn bedoeld voor openbare seks. NFN heeft voor terreinbeheerders richtlijnen opgesteld voor een goede inrichting van naaktstranden. De partijen gaan zien of dit binnen het huidige gebied te realiseren valt.

Daarnaast wordt er de komende tijd nagedacht over de vraag of Stichting Limburg Landschap een juridisch aanspreekpunt wil hebben bij strandbezoekers (zoals een stichting) of dat dit ook via een community (zoals een bezoekersgroep) zou kunnen.


20 januari 2022
- Toekomst naaktstrand Isabellagriend onzeker

Als het aan gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap (SSL) ligt, dan is het over met naaktrecreatie in het natuurgebied Isabellagriend bij Roermond. SSL heeft de gemeente Roermond verzocht de officiële aanwijzing van het naaktstrand op te heffen. SSL heeft ook geen behoefte aan een gesprek met de belangenorganisatie voor naaktrecreanten NFN Open & Bloot over het voortzetten van dit naaktstrand en vindt dit een zaak voor de gemeente. Hierop heeft NFN ook de gemeente Roermond benaderd.

Volgens SLL worden wandelaars ongewild geconfronteerd met naaktrecreanten. Daarnaast vinden er in het uitgestrekte natuurgebied seksuele activiteiten plaats waar de stichting niet mee wil worden geassocieerd. Zij wil het gebied uitsluitend openstellen voor wandelaars.
SLL lijkt niet vatbaar voor onze argumenten: dat het naaktstrand druk bezocht en goed gewaardeerd wordt; dat er nauwelijks andere mogelijkheden zijn voor naaktrecreatie in de regio; dat er goede bebording is in het gebied; en dat het een utopie is dat met het stoppen van naaktrecreatie ook overlast van seks verdwijnt. SSL vindt dat het aan de gemeente is om de discussie over naaktrecreatie in Noord-Limburg te voeren. En daarom hebben wij nu ook de gemeente gevraagd het naaktstrand te behouden en te willen meepraten over (kwaliteits)behoud van het naaktstrand.

Tot eind 2021 had SLL een overeenkomst met de Stichting Naturisme Isabellagriend. Namens en soms met vaste bezoekers verrichtte de stichting (lichtere) onderhoudswerkzaamheden en trad op tegen seksrecreanten. Bij gebrek aan geschikte opvolgers, heeft het bestuur de stichting eind vorig jaar opgeheven. Dit was voor SLL aanleiding om het naaktstrand Isabellagriend ter discussie te stellen.

Gemeente Zeewolde

22 juni 2022 - Gemeente Zeewolde niet in hoger beroep
Op 12 april jl. oordeelde de bestuursrechter in Utrecht dat de gemeente Zeewolde het Laakse Strand in die gemeente niet als enige geschikte plaats voor naaktrecreatie had mogen aanwijzen. Omdat Zeewolde niet in beroep ging tegen deze uitspraak bij de Raad van State, is de uitspraak nu definitief. Gemeentes (en dus ook Zeewolde) mogen naaktrecreatie niet zonder meer verbieden.

Gemeenteraad ging haar boekje te buiten
De zaak diende al in januari. Volgens de rechtbank is het raadsbesluit van de gemeente Zeewolde onrechtmatig en ging de gemeenteraad hiermee haar bevoegdheid te buiten. De rechtbank heeft bovendien duidelijk gemaakt dat NFN Open & Bloot (als vereniging) belang heeft bij het voeren van deze procedure.  Er is een dikke streep gezet door het raadsbesluit. De rechtbank heeft bepaald dat het besluit moet luiden: “Het Laaksestrand aan te wijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede recreatie. De gemeente moet deze aanwijzing publiceren en de proceskosten vergoeden”. NFN gaat er nu op toezien, dat de gemeente deze verplichtingen ook nakomt.

Landelijk belang
Volgens de wet op naaktrecreatie (artikel 430a WvS) mag je bloot zonnen op plekken die de gemeenteraad heeft aangewezen (en dat willen de meeste naaktrecreanten) én op plekken die hiervoor geschikt zijn. En dit is vooral van belang voor plaatsen waar géén officieel aangewezen naaktstrand is. Of voor rustige plekken waar mensen bloot zonnen.  En dit gebeurt ook in de groene buitengebieden van Zeewolde. Maar als handhaving en naaktrecreant van mening verschillen over de geschiktheid van een plek, dan is het aan de rechter om zich hierover uit te spreken. En dus niet aan een gemeenteraad.


12 april 2022 - NFN wint rechtszaak tegen Gemeente Zeewolde
Goed nieuws! De langverwachte uitspraak van de rechtbank Utrecht werd dinsdag 12 april 2022 bekend gemaakt. De gemeente Zeewolde had het Laaksestrand niet als enige geschikte plaats voor naaktrecreatie mogen aanwijzen. 

Hiermee maakt de gemeenteraad de rest van de gemeente zogenaamd ongeschikt voor naaktrecreatie en dat is in strijd met artikel 430a Wetboek van Strafrecht.

Gemeenteraad is bevoegdheid te buiten gegaan
De zaak diende op 18 januari jl. bij de bestuursrechter in Utrecht. Het raadsbesluit van de Gemeente Zeewolde is volgens de rechtbank onrechtmatig en de gemeenteraad is hiermee haar bevoegdheid te buiten gegaan. De rechtbank heeft bovendien duidelijk gemaakt dat NFN (als vereniging) belang heeft bij het voeren van deze procedure. Er is een dikke streep gezet door het raadsbesluit. De rechtbank heeft bepaald dat het besluit moet luiden: Het Laaksestrand aan te wijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede recreatie. De gemeente moet deze aanwijzing publiceren en de proceskosten vergoeden. Als de gemeente zich niet neerlegt bij de uitspraak kan de gemeente binnen 6 weken hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.

NFN is blij en dik tevreden met de uitspraak. Goed nieuws, zo voor de start van het seizoen!

De officiële uitspraak van de rechtbank lees je hier

3 maart 2022 - Uitspraak uitgesteld

De rechtbank heeft deze week laten weten dat de uitspraak met zes weken wordt uitgesteld.

18 januari 2022 - Rechter hoort NFN Open & Bloot in zaak tegen Zeewolde

Toen de gemeenteraad in december 2020 besloot om naaktrecreatie te verbieden in de hele gemeente behalve op het Laakse Strand, ging NFN in beroep tegen deze beslissing. NFN is van mening dat de gemeenteraad met dit besluit buiten haar boekje trad, omdat gemeenteraden volgens artikel 430a WvS het recht hebben om plekken aan te wijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie en dus geen plekken mogen aanwijzen die zij ongeschikt vindt voor naaktrecreatie.
NFN diende hierop een bezwaar in bij de geschillencommissie van de gemeente. Deze oordeelde dat het bezwaar van NFN niet gegrond was: volgens de gemeente was er sprake van een politieke beslissing en staat het naaktrecreanten die bijv. binnen de gemeentegrenzen bloot in een bos wandelen vrij om bij de rechter om een eventuele bekeuring bij de rechter aan te vechten.
NFN ging niet akkoord met deze uitspraak van de geschillencommissie en liet de zaak voor de bestuursrechter komen. Deze zaak diende vandaag. We informeren je zodra de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan. Dit kan zes weken duren. 


7 oktober 2021 -  
Boetes blootwandelaars Zeewolde geseponeerd, NFN lobbyt voor bloot wandelen

De wandelaars die in juli 2020 zijn bekeurd omdat zij bloot in natuurgebied het Horsterwold (gemeente Zeewolde) wandelden, hoeven hun bekeuring niet te betalen. Volgens de wet mag je bloot recreëren op plekken die hiervoor zijn aangewezen en op plekken die hiervoor ‘geschikt’ zijn. Het Horsterwold is geen officiële blootlocatie. Omdat de wandelaars van mening waren dat het bos op het moment van wandelen wel geschikt was voor naaktrecreatie, betaalden zij hun boete niet. In dat geval komt de zaak voor de rechter die moet bepalen of een plek al dan niet geschikt is voor naaktrecreatie.

Maar zover kwam het niet: het Openbaar Ministerie meent nu zelf niet te kunnen aantonen dat het bos op moment van bekeuren ongeschikt was voor naaktrecreatie. Daarom zijn de boetes geseponeerd. Een goede zaak voor de bekeurden dus! Voor zover NFN Open & Bloot bekend kunnen alle 12 wandelaars hun bekeuring verscheuren. Sommigen van hen vroegen en kregen ondersteuning van NFN Open & Bloot.

Vanaf zomer 2020 pleit NFN bij Staatsbosbeheer en gemeente Zeewolde voor het aanwijzen van een officieel wandelpad voor blote wandelaars. Uit een door NFN gehouden enquête blijkt dat hier een aantoonbare behoefte aan is. Daarnaast bestrijdt NFN op dit moment via de rechter het in december 2020 door Zeewolde genomen besluit om naaktrecreatie overal in de gemeente te verbieden, behalve op het Laakse Strand. Staatsbosbeheer heeft aangegeven eventueel over een bloot wandelpad te willen verder praten, als de rechter in deze zaak een uitspraak heeft gedaan. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak plaatsvindt.

24 juni 2021 -  Zeewolde: bloot op het Laakse Strand én andere plekken!

In december 2020 wees de gemeenteraad van Zeewolde het Laakse Strand aan als enige geschikte plek voor naaktrecreatie binnen de gehele gemeente. Impliciet verbood ze hiermee naaktrecreatie op andere plekken.

Volgens het wetsartikel over naaktrecreatie (art. 430a WvS) hebben gemeentes weliswaar het recht om naaktstranden aan te wijzen, maar kunnen zij naaktrecreatie op andere (geschikte) plekken niet verbieden. En om ervoor te zorgen dat je in Zeewolde, net als overal in Nederland, ook op een rustig stukje strand of een afgelegen plek in het bos bloot kan zonnen of wandelen, diende NFN Open & Bloot meteen een bezwaar in bij de gemeente.

Het duurde tot de tweede helft van juni 2021 voordat de gemeente ons meldde dat zij het besluit niet gaat terugdraaien. De gemeente geeft aan dat zij bevoegd is om een naaktstrand aan te wijzen. En dat is gebeurd in december door aanwijzing van het Laakse Strand. De gemeente geeft daarentegen ook toe dat zij niet bevoegd is om naaktrecreatie buiten het Laakse Strand te verbieden. En daarom heeft dit gedeelte van het besluit géén juridische gevolgen.

Het goede nieuws: je mocht en mag dus altijd bloot zonnen op het Laakse Strand én op andere geschikte plekken binnen de gemeente Zeewolde! Het besluit van december heeft hierin niets veranderd, want volgens de wet bepaalt bij een verschil van mening de rechter of een plek geschikt is of niet (en dus niet de gemeente).

Het slechte nieuws: door wat lijkt op juridisch gedraai, handhaaft de gemeente Zeewolde haar besluit en wekt op deze manier de schijn dat gemeentes naaktrecreatie kunnen verbieden als hen dit zo te pas komt. Terwijl gemeentes dit juist niet mogen doen!

NFN Open & Bloot onderzoekt daarom of er nog mogelijkheden zijn het besluit van december 2020 alsnog van tafel te krijgen.


20 januari 2021
- NFN geeft niet op en roept de Gemeente Zeewolde opnieuw tot de orde

Op 3 december verscheen via Omroep Flevoland het bericht dat in de commissievergadering van de Gemeente Zeewolde van 3 december 2020 nieuwe regels ten aanzien van naaktrecreatie besproken worden. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad naaktrecreatie in heel Zeewolde verbiedt, met uitzondering van naaktstrand ’Het Laakse Strand’. Hiermee gaat de Gemeente Zeewolde haar boekje te buiten. Gemeenteraden mogen gebieden voor naaktrecreatie wel aanwijzen, maar mogen naaktrecreatie niet verbieden op plekken die wél voor naaktrecreatie geschikt kunnen zijn.

De gemeente wil hiermee zogenaamde overlast van blote wandelaars in het Horsterwold als overlast van buitenseks elders binnen de gemeente tegengaan.

NFN Open & Bloot heeft de agendastukken en specifieke voorstellen gelezen en heeft onmiddellijk schriftelijk bezwaar ingediend bij de Gemeente Zeewolde. Wanneer naaktrecreanten en handhavers van mening verschillen over de geschiktheid van een locatie dan hoort dit te worden behandeld in de rechtszaal en niet in de raadszaal. Daarnaast kan de wet op naaktrecreatie niet gebruikt worden ter preventie van zedendelicten.

Daarom hebben wij het College gevraagd het raadvoorstel niet in stemming te brengen.
In de raadsvergadering van de Gemeente Zeewolde van 17 december jl. werd het voorstel tot het verbod op naaktrecreatie in de hele gemeente (m.u.v. het Laakse Strand) met meerderheid van stemmen aangenomen. Onze schriftelijke bezwaren, juridische onderbouwingen en het inspreken tijdens de raadsvergadering van directeur-bestuurder Christine Kouman hebben de Flevolandse gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen.

NFN heeft direct na deze raadsvergadering een officieel bezwaarschrift ingediend bij de Gemeente Zeewolde en is in afwachting van een hoorzitting.

-


18 december 2020 - 
Gisteravond (17 december) besloot de gemeente Zeewolde om naaktrecreatie in de gemeente te verbieden m.u.v. het Laakse Strand. Dit ondanks de pogingen van NFN Open & Bloot de gemeente hiervan te weerhouden. Directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot, Christine Kouman, sprak gisteravond in de gemeenteraad. Zij legde nogmaals uit waarom de gemeenteraad naaktrecreatie wettelijk niet kán verbieden. 

Hoewel het besluit als hamerstuk was geagendeerd, ging de gemeenteraad toch nog uitgebreid in discussie over het onderwerp. Dit hebben we dan toch nog bereikt.

In een laatste poging om de gemeente Zeewolde te weerhouden naaktrecreatie binnen de gemeente te verbieden schakelde NFN advocaat Spong in. De bekende strafpleiter adviseerde de gemeenteraad van hun voorgenomen besluit af te zien en zo te voorkomen dat Zeewolde te kijk wordt gezet als een gemeente die het met de regels van de democratische rechtsstaat niet zo nauw neemt. Mr. Spong heeft NFN al eerder succesvol juridisch bijgestaan.

Zeewolde verbiedt naaktrecreatie overal binnen de gemeente verbieden, m.u.v. het Laakse Strand (het officieel aangewezen naaktstrand). De gemeente wil hiermee zogenaamde overlast van blote wandelaars in het Horsterwold als overlast van buitenseks elders binnen de gemeente tegengaan.

Volgens de wet op naaktrecreatie hebben gemeentes weliswaar het recht om naaktstranden aan te wijzen, maar kunnen zij naaktrecreatie op geschikte plekken niet verbieden. Hierdoor kan je bijvoorbeeld op een rustig stukje strand of een afgelegen plek in het bos ook bloot zonnen of wandelen. Mr. Spong beargumenteerde dat naaktrecreatie wettelijk ook is toegestaan op plekken die de gemeenteraad niet heeft aangewezen. En dat de wet op naaktrecreatie niet gebruikt kan worden ter preventie van zedendelicten.

NFN had daarom de gemeente geadviseerd om de tijd te nemen en de zaak goed uit te zoeken in plaats van een juridisch verkeerd besluit te nemen. Daarnaast had NFN de gemeente uitgenodigd om samen met NFN naar oplossingen te zoeken over het bloot wandelen. Eerder dit jaar sprak NFN ook hierover met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Horsterwold.

Twee weken geleden werd de zaak voorbesproken in een gemeentelijke commissievergadering. Ook toen al wees NFN de gemeente er al op met dit besluit buiten haar boekje te gaan.

NFN Open & Bloot bereidt zich voor op vervolgstappen.

-

3 december 2020 - Gistermiddag verscheen via Omroep Flevoland het bericht dat in de commissievergadering van de Gemeente Zeewolde van 3 december 2020 nieuwe regels ten aanzien van naaktwandelen besproken worden. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad naaktrecreatie in heel Zeewolde verbiedt, met uitzondering van naaktstrand ’Het Laaksestrand’. Hiermee gaat de Gemeente Zeewolde haar boekje te buiten. Gemeenteraden mogen gebieden voor naaktrecreatie wel aanwijzen, maar mogen naaktrecreatie niet verbieden op plekken die wél voor naaktrecreatie geschikt kunnen zijn.

NFN Open & Bloot heeft de agendastukken en specifieke voorstellen gelezen en heeft onmiddellijk schriftelijk bezwaar ingediend bij de Gemeente Zeewolde. Wanneer naaktrecreanten en handhavers van mening verschillen over de geschiktheid van een locatie dan hoort dit te worden behandeld in de rechtszaal en niet in de raadszaal.  Daarom hebben wij het College gevraagd het raadvoorstel niet in stemming te brengen. In geval dit wel gebeurt, vragen wij de gemeenteraad niet met het voorstel in te stemmen.

Aanleiding voor dit voorstel is onder andere de bekeuring van de twaalf naaktwandelaars in het Horsterwold in Zeewolde afgelopen zomer. Zij hebben de bekeuring aangevochten en wachten nog op uitspraak van de rechter.

Maasvlakte 2 - Rotterdam

Januari 2021 - Overlast door werkzaamheden naaktstrand Maasvlakte 2 in 2022
Eneco begint dit voorjaar met het bouwen van de windturbines op het strand van Maasvlakte 2. De werkzaamheden op het strand vinden plaats van april tot en met september. De voorbereidingen beginnen eerder. Uit veiligheidsoverwegingen worden het stille (extensieve) strand en de weg achter het strand afgesloten voor het publiek van half februari tot november. De grote parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar. Gedetailleerde informatie lees je hier.

Overlast naaktstrand
De eerste windturbine komt een paar honderd ten meter ten westen van het naaktstrand te staan. Het afsluithek van het strand komt dus direct naast het naaktstrand te staan. De overlast voor het naaktstrand zal waarschijnlijk vooral bestaan uit het geluid van de werkzaamheden van de turbines die het dichtst bij het naaktstrand komen. De inkijk vanuit het hek wordt afgeschermd.
Omdat het naaktstrand best wel druk kan zijn in de zomer, zoeken veel naaktrecreanten de rust op van het stille strand. Dit is dus dit seizoen ook niet mogelijk. NFN Open & Bloot en Eneco hadden daarom de gemeente Rotterdam gevraagd het naaktstrand tijdelijk een stuk op te rekken in oostelijke richting. De gemeente heeft dit verzoek helaas niet gehonoreerd. Het zal dit jaar dus ook drukker worden op het naaktstrand.

Naaktstrand wel officieel vergroot
Het goede nieuws (maar nu ook een beetje verwarrend) is dat de gemeente Rotterdam in december het naaktstrand officieel met 500 meter heeft verlengd. Volgens de APV begint het naaktstrand ten noorden(westen) van de noordelijkste strandopgang en loopt geen 500 meter, maar 1000 meter door. Dit op verzoek van naaktstrandbezoekers en NFN. Maar hiervan profiteren we dus pas vanaf 2023.

Na de periode van het aanvragen gaat Eneco dus nu echt beginnen met de bouw van het windpark dat vanaf 2023 maar liefst 138.000 huishoudens gaat voorzien van groene stroom. 

November 2020 - 
We hebben al enkele malen bericht over het windpark dat energieleverancier Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat gaat aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De windmolens worden geplaatst op het strand in de vloedlijn, omdat ze hier de meeste wind te vangen. De eerste turbine staat gepland op een kleine tweehonderd meter van het naaktstrand. Hoewel de toekomst van het (mede door NFN Open & Bloot opgerichte) naaktstrand niet ter discussie staat, verwachten wij dat de strandbeleving op dit nu nog stille strand zal veranderen door het geluid van de turbines.

Bezwaar indienen
Hoewel NFN zeker het idee van groene stroom onderschrijft, denken we uiteraard ook aan jullie. Daarom dienden we in een vroeg stadium een bezwaarschrift in bij de gemeente Rotterdam. Wettelijk worden echter alleen bezwaren betreffende bebouwing binnen een straal van 5 km behandeld. Recreanten zijn dus niet “beschermd”. Inmiddels liggen de vergunningaanvragen en de milieueffectrapportage (MER) ter inzage en kunnen belanghebbenden bezwaren indienen tot 11 december. NFN zal dit opnieuw gaan doen. Zelf kan je dat ook doen, lees hiervoor het bericht van Eneco. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen via het mailadres strand@nfn.nl.

Eneco
Als belangenorganisatie is NFN is ook één van de gesprekspartners van Eneco. Eneco heeft al laten weten dat de zuidelijkste turbines (het dichtst bij het naaktstrand) waarschijnlijk aerodynamische bladen krijgen die minder geluid maken. Ook is de verwachting dat vanwege de stand van de zon er op het strand gelukkig weinig of geen slagschaduw zal zijn. 

Populair
Omdat vanwege de groeiende populariteit van het strand steeds meer textielrecreanten naar het naaktstrand uitwijken, proberen we het naaktstrand (ondanks de turbines) te vergroten. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam.


Augustus 2020
-  Energieleverancier Eneco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De windmolens worden geplaatst op het strand in de vloedlijn. Dit is de ideale plek om de meeste wind te vangen. De eerste turbine staat gepland een paar honderd meter van het naaktstrand

NFN Open & Bloot heeft in een visie aan de gemeente Rotterdam gesteld dat plaatsing van de windmolens op deze plek haaks staat op de rust en ruimte waar dit recreatiegebied oorspronkelijk voor bedoeld was en ervoor gepleit dat de eerste molen zover mogelijk van het naaktstrand komt.
Wettelijk zijn recreanten echter niet beschermd. Alleen bezwaren die bebouwing betreffen binnen een straal van 5 km bij een windmolen zijn (mogelijk) gegrond. NFN is echter ook één van de gesprekspartners van Eneco. En Eneco komt (deels) aan ons bezwaar tegemoet: de eerste turbines worden voorzien van aerodynamische bladen die minder geluid maken.
Een bijkomend probleem is dat het strand zo populair is, dat steeds meer textielrecreanten “uitwijken” naar naaktstrand. Ook hierover heeft NFN contact met de gemeente Rotterdam.

Vanaf 2023 moet het windpark jaarlijks 138.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Op dit moment werkt Eneco aan de nodige vergunningen en de definitieve plannen. In 2022 zouden de turbines worden geplaatst (buiten het strandseizoen).

April 2020 - Eneco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De specifieke aangewezen plek is het strand ten noorden van het prachtige naaktstrand. Vanaf 2023 moet het windpark jaarlijks 138.000 huishoudens voorzien van groene stroom. In de plannen is sprake van 22 windturbines, waarvan er 12 op het strand komen te staan.

Welk effect dit precies gaat hebben op het naaktstrand van de Maasvlakte 2 is nog niet duidelijk. NFN Open & Bloot pleit ervoor dat de windmolens zo ver mogelijk van het naaktstrand vandaan blijven. Gelukkig heeft Eneco al aangegeven om met NFN Open & Bloot te willen samenwerken.

Naaktstand Bussloo

21 december 2021 - Masterplan Bussloo van de baan. Op 15 december maakte de gemeente Voorst bekend niet verder te gaan met het Masterplan. Hierin stonden plannen om het recreatiegebied Bussloo aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Het naaktstrand Bussloo kwam volgens deze plannen te liggen in een rustzone, samen met Thermen Bussloo. Er waren ideeën om in dit gebied kleinschalige verblijfsrecreatie (bijv. een natuurcamping en een zorghotel) in te richten en andere, voor rustzoekers interessante, voorzieningen te realiseren. Een minder goed idee was om voor fietsers en wandelaars een ‘rondje rond te plas’ te maken, waarbij het (fiets)pad het naaktstrand zou doorkruisen en opdelen.

Ophef
Dit idee leidde deze zomer tot veel ophef onder de naaktstrandbezoekers. Zij spraken tijdens de vergadering van de gemeenteraad of uitten hun zorgen aan de raad, net als NFN Open & Bloot, via de mail. Ondertussen was NFN, samen met de bezoekersgroep Stichting Behoud Naturistenterrein (i.o.), nog in gesprek met de gemeente. In oktober legden wij de gemeente tijdens een constructief gesprek nog eens uit waarom een rondje Bussloo over het naaktstrand voor ons onacceptabel was. We hadden de indruk dat de gemeente onze bezwaren begreep en ter harte nam.

Meer problemen
Maar er waren meer (en grotere) problemen. Onder druk van milieuorganisaties trok de gemeente de eerder afgegeven vergunning voor een glamping in de relaxzone (tijdelijk) in. Daarnaast realiseerden bewoners dat meer mensen naar het recreatiegebied nog meer verkeer in de gemeente zou opleveren. En hier kwamen lokale politieke partijen tegen in het geweer.

Door dit alles kalfde het (politieke) draagvlak voor de plannen af. Uiteindelijk heeft de gemeente de stekker uit het plan getrokken.

Toekomst
De gemeente gaat nu kijken of en hoe recreatie binnen de gemeente in de toekomst een boost moet krijgen. De gemeente heeft NFN bedankt voor de inbreng en betrokkenheid. Dat er dingen in het recreatiegebied gaan veranderen, ligt voor de hand. We blijven er alert op dat het naaktstrand hiervan profiteert en geen nadeel ondervindt!

31 augustus 2021 -  De gemeente Voorst wil het recreatiegebied Bussloo een impuls geven om ook in de toekomst een groot publiek aan te spreken. Een publiek dat ook van buiten de regio komt. Ideeën hiervoor staan op de Kansenkaart, die de komende herfst zal worden uitgewerkt tot een Masterplan. NFN Open & Bloot en de gebruikersgroep (Stichting Behoud Naturistenterrein Bussloo i.o.) van naaktstrand Bussloo waren betrokken bij de ontwikkeling van deze Kansenkaart.

Het belangrijkste idee is dat het recreatiegebied wordt onderverdeeld in drie verschillende zones met bijbehorende functies en faciliteiten: een actief gedeelte (met watersporten), een sociaal gedeelte (met evenementen) en een relax gedeelte. Het naaktstrand en Thermen Bussloo liggen hier al. Er zou ook bijvoorbeeld kleinschalige verblijfsrecreatie (natuurcamping, zorghotel) of andere, voor rustzoekers interessante voorzieningen bij kunnen komen.

Tot zo ver weinig aan de hand, zou je zeggen. Er is echter ook een idee om een ‘rondje rond de plas’ te creëren, zodat wandelaars en fietsers om het hele meer kunnen gaan. En omdat het onaantrekkelijk is om helemaal om Thermen Bussloo heen te moeten, ontstond het idee om een oeververbinding door of over het water te maken. En die zou dan lopen…. pal over het naaktstrand. Dit vind je ook terug op de Kansenkaart. Uiteraard heeft NFN, net als de vaste bezoekersgroep, al duidelijk gemaakt dat dit een slecht idee is. Toch heeft dit idee afgelopen zomer al tot veel onrust geleid op het naaktstrand Bussloo.

En de kou is nog niet uit de lucht. Begin september worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Voorst. NFN heeft de raad al laten weten geen (fiets)pad over het naaktstrand te willen.

De plannen worden dit najaar verder ontwikkeld tot het Masterplan. NFN is hier ook bij betrokken. Onze inzet is dat de naaktrecreanten optimaal kunnen genieten van het relaxgedeelte. Dus ook van eventuele nieuwe voorzieningen. En natuurlijk zonder (fiets)pad over het naaktstrand!19 januari 2021 - 
NFN Open & Bloot, recreatieonderneming Leisurelands en initiatiefgroep bezoekers naaktstrand Bussloo werken samen aan kwaliteitsverbetering

In goed overleg hebben Leisurelands en de bezoekers van het naaktstrand met ondersteuning van NFN Open & Bloot overeenstemming bereikt over de verbetering van het naaktstrand in Bussloo. Aanleiding van de gesprekken is de geplande uitbreiding van het naastgelegen Thermen Bussloo. In juni werd bekend dat het wellnesscentrum zal uitbreiden met een nieuwe parkeerplaats, waardoor een gedeelte van het naaktstrand verloren gaat. Een gedeelte van de bezoekers van het naaktstrand maakte bezwaar bij de Raad van State.

Sindsdien zijn alle partijen met elkaar in gesprek geweest. Als belangenbehartiger van naaktrecreanten in Nederland is NFN Open & Bloot er nauw bij betrokken. Tijdens de gesprekken bleek dat zowel NFN als bezwaarmakers inzetten op compensatie van het strandgedeelte dat verdwijnt.

Uitbreiding en verbetering strandgedeelte
Leisurelands heeft toegezegd in de winter van 2020-2021 de twee huidige stranden aanzienlijk te verruimen, en een derde strand te realiseren aan de noordzijde. Hierdoor komt er meer zandstrand dan er oorspronkelijk was op Bussloo. De bomen die moeten wijken voor de uitbreiding, worden herplant op het naaktstrand, waardoor er meer schaduwplekken komen. Tenslotte stelt Leisurelands een afgesproken budget beschikbaar voor nader te bepalen voorzieningen op het naaktstrand. Op grond van deze afspraken hebben de bezwaarmakers besloten hun bezwaar bij de Raad van State tegen de uitbreiding in te trekken. Bussloo is en blijft één van de grootste binnenlandse naaktstranden met goede voorzieningen.

NFN Open & Bloot, Leisurelands en de bezoekers zijn blij met het transparante overleg en zullen het gesprek gaande houden. Er zal jaarlijks een gebruikersoverleg plaatsvinden waarin eventuele terreinaanpassingen en kwaliteitsverbetering aan de orde komen.

 

Naaktstrand Hoek van Holland

14 december 2021 - Gemeente Rotterdam geen plannen voor opheffen naaktstrand Hoek van Holland. Begin december berichtte de gemeente Rotterdam NFN Open & Bloot dat er geen plannen zijn om het naaktstrand van Hoek van Holland op te heffen. Ook zeiden ze dat er misschien horeca op het naaktstrand komt. Half oktober las NFN hier al over in de media. Het duurde dus even voordat de gemeente de berichtgeving naar NFN bevestigde. Maar: goed nieuws dus voor alle bezoekers van dit mooie naaktstrand!

Oproep aan bezoekers
In maart werd duidelijk dat er ideeën waren om meer mensen naar dit rustige strandgedeelte te trekken, waardoor de toekomst van het naaktstrand onzeker werd. NFN riep hierop naaktstrandbezoekers op zich te melden bij NFN als zij wilden dat naaktrecreatie hier behouden bleef. Ook vroegen wij hen aan te geven waarom zij het naaktstrand wel of niet waardeerden. Dit leverde maar liefst 125 uitsluitend positieve en vaak uitgebreide reacties op.

Bezoekers aan het woord
De meeste bezoekers prezen de ruimte en de rust op dit strandgedeelte. Net als de goede bereikbaarheid met auto, fiets en het ov. En deze laatste wordt straks nog beter als het metrostation Hoek van Holland Strand gereed is. Het gebrek aan horeca werd door de meesten als een welkome aanvulling ervaren. Veel bezoekers gaven aan het strand ook te bezoeken omdat er simpelweg geen alternatief in de omgeving is.

Een mooi resultaat
NFN deelde de resultaten van de mails met de gebiedscommissie Hoek van Holland, die burgemeester en wethouders adviseert over de toekomstplannen. En zo werd de conclusie de dat een naaktstrand uitstekend samen kan met het streven meer bezoekers te trekken.

Een mooi resultaat van samenwerking tussen bezoekers, gemeente en NFN. Het naaktstrand blijft en misschien komt er horeca. Dat laatste moet overigens in januari nog door de gemeente worden goedgekeurd. Het is nog niet duidelijk of en hoe hier aanvulling aan wordt gegeven. NFN heeft hierbij wel hulp aangeboden om het aanbod van horeca zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van naaktstrandbezoekers.

31 maart 2021 - Op 17 maart kopte het Schiedams Nieuws dat naaktrecreatie in Hoek van Holland onzeker wordt. Aanleiding voor NFN Open & Bloot om onmiddellijk contact te zoeken met de gemeente Rotterdam.

En die reageerde snel. De gemeente wil meer mensen trekken naar de stranden. En omdat het gebied bij strandopgang Stuifkenszand rustig is (hier ligt o.a. het naaktstrand van Hoek van Holland) én weinig voorzieningen heeft, ziet de gemeente hier mogelijkheden. Dit betekent niet onmiddellijk: dus géén naaktrecreanten. En ook NFN ziet liever dat meer mensen van naaktstranden gebruik maken. De gemeente heeft NFN nu uitgenodigd om mee te praten over de verdere ontwikkelingen. Wordt dus vervolgd.

Ben jij (vaste) bezoeker van dit strand en wil de met ons delen waarom dit voor jou waardevol is? Mail het naar info@nfn.nl!  Dan kunnen we jullie verhaal meenemen naar de gemeente.

Naaktzwemmen Gemeente Den Haag

21 april 2022 - Twee zwemdagen in Overbosch Den Haag

Het overleg tussen de vaste zwemmers en NFN Open & Bloot over het naaktzwemmen in zwembad Overbosch (Den Haag) heeft toch iets opgeleverd. Het zwembad heet blootzwemmers weer welkom op zaterdag 30 april en zaterdag 7 mei van 8.00 – 10.15 uur. Hier vind je meer informatie over het zwembad. Het naaktzwemmen is tijdelijk gestopt omdat de gemeente de achterstanden in het leszwemmen voor kinderen wil inlopen. Vanwege de schoolvakanties zijn de kinderen echter weg en het is de gemeente gelukt om de personeelsbezetting voor die dagen rond te krijgen! Goede zaak!

Overigens blijven de zwemmers en NFN met de gemeente in gesprek om het naaktzwemmen te behouden en een structurele oplossing te vinden.


16 november 2021
- NFN Open & Bloot op de bres voor Haagse zwemmers

De bezoekers van het blootzwemuur in zwembad Overbosch wachtte afgelopen zaterdag een onaangename verrassing. Op een briefje in het zwembad lazen zij dat het blootzwemmen (tijdelijk) wordt opgeheven met ingang van 1 januari a.s. De gemeente heeft vanwege de ‘corona-sluitingen’ een grote achterstand met het leszwemmen voor kinderen en maakt gedwongen plek vrij op de stedelijke zwemagenda om de achterstand in te lopen. Onder andere het naaktzwemmen moet hierdoor (tijdelijk) wijken. Het AD berichtte over het besluit. Een aantal gedupeerde zwemmers vroeg hulp aan NFN Open & Bloot.

Nog dezelfde dag vroeg directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot Christine Kouman de verantwoordelijke wethouder Bredemeijer zijn beslissing terug te draaien: het zwemuur wordt goed bezocht en is de enige mogelijkheid om bloot te zwemmen in Den Haag. Als dit niet mogelijk is, dan zou de wethouder volgens NFN nog eens goed moeten kijken naar alternatieven. Een blootzwemuur op een andere tijd of in één van de zes andere Haagse zwembaden zou toch mogelijk moeten zijn. En als blijkt dat er op zaterdagochtend onvoldoende animo is voor leszwemmen in Overbosch, dan moet het blootzwemmen weer onmiddellijk terugkomen m.i.v. 1 januari 2022. Tenslotte heeft NFN de gemeente gevraagd wanneer het blootzwemmen weer terugkomt.

Zodra we een reactie hebben van de wethouder, laten we je het weten!

Naaktstrand De Potten - Friesland

12 juli 2021 - De gemeenteraad van Súdwest Frieslân geeft nog geen groen licht voor de nieuwe plannen voor recreatiegebied De Potten in Sneek. Volgens deze plannen moeten nieuwe voorzieningen en een nog groenere inrichting meer bezoekers trekken het hele jaar door. De gemeenteraad constateert dat er bij de voorbereiding niet goed naar alle belanghebbenden (zoals natuurliefhebbers en omwonenden) is geluisterd. Daarnaast vindt ze dat sommige plannen niet realiseerbaar. Zo meldt ook de Leeuwarder Courant. Het College heeft hierop de plannen ingetrokken en beraadt zich over het vervolg.

Overigens was NFN Open & Bloot (blijkbaar als een van de weinige partijen) wél bij de plannen betrokken. Zo werd op onze voorspraak de oorspronkelijke tekst in het plan over ‘het verdwijnen van het naaktstrand’ vervangen door ‘voor het naaktstrand wordt een meer passende locatie gezocht’. En ook daar bleek nog ruimte. In haar reactie op de door NFN ingediende zienswijze op de plannen stelde het College namelijk: we kijken eerst hoe de situatie zich ontwikkelt en als het nodig is zoeken we een andere locatie voor het naaktstrand.

NFN vindt dat, net als op andere plekken, meer drukte en een naaktstrand best samen kunnen gaan. Meer voorzieningen bieden ook een kans voor dit mooie Friese strand, want ook naaktrecreanten bezoeken horeca, meren hun boot aan of blijven een nachtje slapen. Pas als het naaktstrand in De Potten echt niet te handhaven zou zijn, zijn wij bereid mee te werken aan verplaatsing van het naaktstrand. De meeste mensen die reageerden op onze eerdere berichtgeving delen onze mening.

De visie van NFN Open & Bloot is de gemeente bekend en verandert vooralsnog niet. Uiteraard gaan wij graag dit najaar (opnieuw) de discussie aan!

3 mei 2021 - Afgelopen maand maakte de gemeente Súdwest Frieslân een toekomstvisie voor recreatiegebied De Potten bekend. Het idee is om het recreatiegebied een kwalitatieve impuls te geven en meer bezoekers te trekken. Hierbij zou het gebied een stadstrand met horeca en sportieve activiteiten worden, waar geen plaats is voor naaktrecreatie.

In een eerste versie van het plan stond onomwonden dat het naaktstrand zou verdwijnen. NFN Open & Bloot heeft bereikt dat er nu staat dat er “voor het naaktstrand een meer passende locatie wordt gezocht”. Inmiddels hebben wij de gemeente laten weten dat volgens ons ook naaktrecreatie prima past binnen de nieuwe plannen. Als de gemeente ons kan uitleggen waarom het niet zou passen, willen wij gaan nadenken over een andere locatie.

Bezoek jij het naaktstrand De Potten? En ben je het ook niet eens met de plannen van de Gemeente Súdwest Frieslân? Mail naar strand@nfn.nl als je met ons mee wilt denken over een oplossing. 

Naaktstrand Ellerstrand - Dronten

15 oktober 2021 - Gemeente Dronten blijft zich toch inzetten voor het Ellerstrand

Op 11 oktober jl. overhandigden vaste bezoekers van het naaktgedeelte van het Ellerstrand Georges Broekhuizen en Jan van den Brink een petitie aan Wethouder Irene Korting (o.a. Recreatie & Toerisme) van de gemeente Dronten. In de petitie riepen zij de gemeente Dronten op zich in te blijven zetten voor het behoud van het naaktstrand in de gemeente. De petitie was ondertekend door maar liefst 529 naaktstrandbezoekers van het Ellerstrand. De meeste handtekeningen waren verzameld in de maanden juli en augustus, de natste maanden van onze zomer. Bij mooier weer hadden het er dus nog veel meer kunnen zijn!

Het gesprek volgend op de handtekeningenactie verliep in een ontspannen en open sfeer. NFN Open & Bloot, die de strandbezoekers ondersteunt in het proces en ook de contacten met de gemeente onderhoudt, nam ook deel aan dit gesprek.

Ellerstrand blijft onderhouden
De wethouder was onder de indruk van het aantal handtekeningen. Zij zag in dat het naaktstrand een meerwaarde heeft voor de gemeente en de regio. Dit vanwege de goede bereikbaarheid, de ligging en afwezigheid van andere naaktstranden in de regio. Zij had dan ook goed nieuws: de gemeente gaat dit najaar actief werven voor een nieuwe beheerder. Zij wil de naaktrecreanten, als één van de doelgroepen van het Ellerstrand, hier actief bij betrekken om tot een resultaat te komen dat ook de instemming van de naaktstrandbezoekers heeft. Uiteraard zijn bezoekers en NFN graag bereid hieraan mee te werken. Het streven is om voor het nieuwe seizoen een beheerder te vinden. Mocht dit niet lukken, dan zal de gemeente ook in 2022 het strand nog onderhouden. En ook dit is goed nieuws!

Ellerstrand terug in de top 10
De wethouder constateerde dat het Ellerstrand (nog) niet genoemd wordt onder de beste naaktstranden op www.blootkompas.nl. Zij wil het Ellerstrand terug zien in de top 10! Bezoekers waarderen wel de ligging en de sfeer op het strand. Het lagere cijfer wordt veroorzaakt door het gebrek aan goede faciliteiten, zoals toiletten. De wethouder zei toe dat er weer toiletten worden geplaatst op  het strand als er een nieuwe beheerder is gevonden.

Terugblik
In de lente van dit jaar gaf de gemeente Dronten aan geen beheerder te hebben voor het Ellerstrand, waardoor het strand niet langer zou worden onderhouden. De verwaarloosde toiletten waren uit voorzorg al weggehaald. Stranden zonder particuliere beheerder (de gemeente heeft geen geld om de stranden zelf te onderhouden) worden ‘teruggegeven aan de natuur’. Voor het Ellerstrand zou dit betekenen dat het strand snel begroeid raakt en onaantrekkelijk wordt voor strandbezoekers. Dit tij lijkt nu gekeerd door een goede samenwerking tussen gemeente, strandbezoekers en NFN.


8 juli 2021- Samen in actie voor leefbaar Ellerstrand
Onze eerdere oproep om een kwalitatief goed Ellerstrand voor nu en voor de toekomst veilig te stellen, heeft het één en ander in beweging gezet. Vaste bezoekers en NFN zijn regelmatig in gesprek met de gemeente Dronten over de schoonmaak en onderhoud voor dit jaar. Daarnaast gaan bezoekers en NFN dit najaar kijken of en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het onderhoud voor de toekomst.

Om elkaar goed te informeren over de ontwikkelingen en ervaringen te delen hebben vaste bezoekers onlangs de Facebookpagina Vrienden van het Ellerstrand gestart. En in een poging de gemeente te wijzen op haar eigen verantwoording voor het onderhoud van haar eigen openbare naaktstrand, zijn bezoekers een handtekeningenactie gestart. Overigens lijkt de gemeente hier wel iets in te zien. Momenteel is de gemeente op zoek naar een beheerder voor het hele Ellerstrand (zowel het naakt- als het textielstrand). Er hebben zich hiervoor al geïnteresseerden gemeld. Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich ook nog melden. 

Nadat begin dit jaar de beheerder van het Ellerstrand zich had teruggetrokken, werd het niet meer onderhouden. Het strand zag er al snel verwaarloosd uit en klaagde het naastgelegen chaletpark over ongewenste avondbezoekers op het strand. De gemeente Dronten had voor bezoekers en NFN een positieve en een negatieve boodschap: de gemeente wilde het naaktstrand niet kwijt, maar ging het niet meer onderhouden (in ambtelijke termen: ‘teruggeven aan de natuur’). Als voorschot hierop waren deze lente de vervallen wc’s en douches weggehaald. In tegenstelling tot eerdere berichten worden deze ook niet meer vervangen.


28 mei 2021 - Kwaliteit behouden op Ellerstrand vraagt initiatief bezoekers

De stranden in de gemeente Dronten worden onderhouden en verzorgd door organisaties (vaak horeca of verblijfsaccommodatie). Dus niet door de gemeente. Omdat de beheerder van het Ellerstrand (waar het naaktstrand deel vanuit maakt) zich heeft teruggetrokken, wordt het Ellerstrand niet meer onderhouden. Dit seizoen zal de gemeente nog basaal onderhoud uitvoeren door de prullenbakken te legen en het strand incidenteel schoon te maken. Het sanitair en de douches zijn om die reden van het strand verwijderd. Het naaktstrand zal niet verdwijnen, dus bloot zonnen blijft hier mogelijk. Maar als bezoekers “iets meer” willen en dat het strand goed leefbaar blijft, dan zullen zij zelf in actie moeten komen. Op dit moment onderzoeken vaste bezoekers, gemeente Dronten en NFN Open & Bloot de mogelijkheden en een invulling hiervan. Als jij vaak op het Ellerstrand komt en je structureel voor het behoud van de kwaliteit wilt inzetten, meld je dan aan via strand@nfn.nl.


26 april 2021
- De Flevo-Post meldde dit weekend dat bij gebrek aan een beheerder het Ellerstrand, naaktstrand  in de Gemeente Dronten ‘weer terug wordt gegeven aan de natuur’. Ook Omroep Flevoland heeft over de zaak bericht. Dit zou betekenen dat het naaktstrand niet wordt onderhouden. Omdat het toiletblok zwaar vervuild en aan vervanging toe was, is dit eerder dit jaar verwijderd. Dit najaar zou het worden vervangen, de vraag is natuurlijk of dit nog gaat gebeuren.

Naaktstrand blijft bestaan
Het goede nieuws is dat naaktrecreatie wel mogelijk blijft, maar met minder faciliteiten. NFN Open & Bloot heeft inmiddels haar bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente. Binnenkort spreken NFN en gemeente over hoe het verder gaat.

Oesterdam - Tholen

Mei 2020 - Ook als we vanwege de coronamaatregelen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, gaan we natuurlijk gewoon door met ons werk als belangenbehartiger voor naakt recreërend Nederland!

Via een videobelverbinding waren we verbonden met de gemeente Tholen om de presentatie bij te wonen over de geplande werkzaamheden rond de Oesterdam. De Zeeuwse gemeente is voornemens om rond de plek van het naaktstrand en de ligweide voor naturisten de funderingen van de historische stadsmuur van Reimerswaal bloot te leggen, deze ligt nu nog verborgen onder het wateroppervlakte van de aangrenzende Oosterschelde. Deze stadsmuur wordt dan toegankelijk voor bezoekers. Deze mensen lopen dan slechts op een paar honderd meter van de ligweide en dat heeft invloed op de privacy van de bezoekers.

Als spreekbuis van de bezoekers gaf NFN Open & Bloot op afstand informatie over de functie van het naaktstrand en de behoeften van de bezoekers. Ook werden er verschillende toekomstscenario’s besproken. De realisatie van dit project staat pas gepland voor 2030. Het belangrijkste voor dit moment is dat NFN Open & Bloot nu al als stakeholder wordt meegenomen in het proces.

Binnenkort krijgt de gemeente de resultaten van het gebruikersonderzoek te zien, waarvan deze videobelafspraak een onderdeel was. 

Gaasperplas - Amsterdam

Maart 2020 - Je hebt een schitterend naaktstrand, maar zwijgt het dood in je nieuwe plannen voor het hele recreatiegebied. NFN Open & Bloot vindt dit een gemiste kans, zeker als je probeert om meer bezoekers naar het gebied te trekken. Daarnaast hebben huidige bezoekers tips gegeven om het op het naaktstrand plezierig te houden, zeker als er meer bezoekers komen naar dit voormalig Floriadeterrein. Daarom heeft NFN Open & Bloot samen met de bezoekers van Naaktstrand Gaasperplas een plan ingediend bij de gemeente Amsterdam. Met als doel om het strand officieel in de plannen vermeld te krijgen! Want dat is deze mooie plek dubbel en dwars waard.

Berendonck - Nijmegen

2018/2019 - Met ingang van het badseizoen 2019 staat naaktrecreatie officieel op de kaart in Nijmegen! Het vernieuwde naaktstrand biedt rust en heeft mooi uitzicht over de plas. Er zijn gloednieuwe faciliteiten. Het resultaat van maar liefst 15 jaar samenwerking tussen NFN Open & Bloot en vaste bezoekers, gebiedsbeheerder Leisurelands en gemeente Wijchen.

8 mei 2019 - Vernieuwd naakstrand Berendonck officieel geopend

Almeerderstrand - Almere

In 2015 had twee jaar lobbyen door NFN, de Almeerse naturistenverenigingen en vaste bezoekers eindelijk resultaat: de gemeente Almere stelde weer een naaktstrand open op het zuidelijke deel van het Almeerderstrand. Het strand is een tijdelijke oplossing zolang het Zilverstrand nog ontoegankelijk is. NFN zet overigens in op een nieuw officieel naaktstrand bij oplevering van het Zilverstrand als de werkzaamheden aan de A6 zijn beëindigd.

Goed nieuws voor naaktstrandbezoekers Almere en omgeving (19/4/2016)
- Ook in 2016 bloot op het Almeerderstrand? (16/12/2015)

Delftse Hout - Delft

Deze zaak is op 2 februari 2017 definitief gesloten met vrijspraak voor de naaktrecreanten. De toekomst van naaktstranden is hierdoor verduidelijkt en verbeterd. Je mag in Nederland bloot zonnen op officieel aangewezen plekken én op plaatsen die hiervoor geschikt zijn. Volgens de Hoge Raad (die de zaak ook behandelde) zijn criteria voor deze geschiktheid:

- De maatschappelijke opvattingen (en eventuele veranderingen hierin)
- Ongevraagde of ongewilde confrontatie met naaktrecreanten
- Verstoring van de openbare orde.

Vanwege het grote belang, heeft NFN zich laten vertegenwoordigen door topadvocaat Gerard Spong.

2016 

2015

2014

2013

De drie Haagse naaktstranden

Den Haag telt drie naaktstranden met allen een ander karakter: hip en trendy in Scheveningen, meer familiegebeuren in Westduinpark en ruimte en rust in Kijkduin. De gemeente heeft een nieuwe strandnota opgesteld en NFN heeft als belangenorganisatie deelgenomen aan de voorgesprekken. Met als inzet het behoud van het huidige aantal naaktstranden.

- Haagse college ondersteunt visie NFN (25/7/2016)
NFN positief over nieuwe Haagse strandnota (10/6/2016)
Nieuwe Haagse strandnota vertraagd (5/1/2016)

Klinkenbergerplas - Oegstgeest

Najaar 2015 maakte de gemeente Oegstgeest bekend de Klinkenbergerplas te willen herinrichten en vroeg bewoners mee te denken. Eén bewoner suggereerde om hier een naaktstrand te maken. De oproep vond (mede door toedoen van NFN) veel regionale weerklank in de social media. Naaktrecreanten en NFN waren aanwezig bij alle inspraakrondes en op verzoek van de gemeente deed NFN een haalbaarheidsonderzoek. Later in 2016 wordt bekend of Nederland er een naaktstrandje bij krijgt. 

- Geen naaktstrand in Oegstgeest (22/8/2016)
Naaktstrand Klinkenbergerplas stapje dichterbij (12/7/2016)
- Uur U voor voor naaktstrand Klinkenbergerplas (12/4/2016)
- Oegstgeest onderzoekt mogelijkheid naaktstrand (17/12/2015)
- Inspraakavond herinrichting Klinkenbergerplas Oegstgeest (4/11/2015)

Meerwijck - Hoogezand-Sappemeer

In mei 2015 wilde het college van Hoogezand-Sappemeer het naaktstrand sluiten na klachten van buurtbewoners over de homo-ontmoetingsplaats (hop). NFN en zwemvereniging NOL-Hoogezand startten onmiddellijk een lobby voor behoud van het naaktstrand. En met succes. NFN kwam in contact met andere gebruikers van het strand, waaronder de surfers. Samen ontwikkelden zij plannen voor een gecombineerd naakt- en surfstrand. Het strand is op 17 mei officieel geopend.

Eerste naakt- en surfstrand Nederland officieel geopend (18/5/2016)
Opening surf- en naaktstrand Meerwijck (10/5/2016)
Hoogezand krijgt primeur naakt-/surfstrand (23/2/2016)
Meerwijck eerste naakt- en surfstrand van Nederland? (9/10/2015)
Naaktstrand Meerwijck voorlopig open (19/5/2015)
Voorstel opheffen naaktstrand Meerwijck naar gemeenteraad (11/5/2015)

Noord Aa - Zoetermeer

Het naaktstrand aan de Noord Aa in Zoetermeer ligt ingesloten door twee stranden waar men in zwemkleding zont. Hierdoor gingen textielrecreanten het naaktstrand als overloopgebied gebruiken. Vooral textiel-, maar ook naaktrecreanten voelden zich hier niet altijd prettig bij. In 2016 ziet de gemeente daarom in een totale herinrichting van het gebied aanleiding om het naaktstrand te verplaatsen. NFN onderhandelt met de vaste bezoekers en gemeente om een voor iedereen zo acceptabel mogelijke uitkomst te realiseren. 

Nieuw naaktstrand Zoetermeer voldoet aan wensen (9 maart 2016)
Nieuwe locatie naaktstrand Noord Aa (18/11/2015)
Zoektocht locatie naaktstrand Zoetermeer (20/10/2015)
- Goed resultaat: wethouder stelt plannen ter discussie (2/9/2015)
- 150 handtekeningen voor wethouder Zoetermeer (31/8/2015)
Bezoekers Noord Aa zien toch geen heil in verplaatsing naaktstrand (24/8/2015)
Denk mee over nieuwe locatie Noord Aa (29/7/2015)

Schelphoek - Schouwen-Duiveland

De Schelphoek is één van de naaktstranden die niet alleen bij de gemeente, maar zelfs lange tijd NFN niet bekend was. Totdat dit rustige strandje op de dam in De Schelphoek leek te moeten wijken voor een voor iedereen ontoegankelijk natuurgebied (Natura 2000). Juist omdat naaktrecreanten perfect samen kunnen met de natuur, werkt NFN samen met de plaatselijke naturistencamping eraan om het strand officieel op de kaart te zetten en de dam te behouden voor naaktrecreanten.

NFN pleit voor duidelijkheid over naaktrecreatie Schelphoek (3/12/2015)
Naaktrecreatie De Schelphoek nu op de kaart (25/3/2015)

Galderse Meren - Breda

Een goed voorbeeld van hoe NFN (vaak op aangeven en advies van vaste bezoekers) contact met de gemeente onderhoudt om de kwaliteit van het naaktstrand goed te houden en zo mogelijk te verbeteren.

- Meer strandplezier Galderse Meren (24/6/2015)

Meldingen over naaktstranden aan strand@nfn.nl

Bezoek jij weleens een naaktstrand in Nederland en wil je hierover iets laten weten aan NFN? Stuur dan een mail naar strand@nfn.nl. Omdat wij niet altijd en iedere dag de naaktstranden bezoeken, kun je ons helpen in kaart te brengen wat er op onze naaktstranden speelt en leeft. Voldoet het strand niet aan wat je volgens de NFN deelname aan Green Deal Schone Stranden mag verwachten? Meld het ons! Is het strand moeilijk te vinden en zijn er NFN-strandborden gewenst? We horen het graag.

Het is niet onze intentie om elke melding meteen aan te kaarten bij een gemeente of recreatieschap. Natuurlijk kunnen wij niet alle meldingen onmiddellijk opvolgen. Maar we krijgen zo wel een goed beeld van wat er op naaktstranden speelt. En in urgente gevallen of bij meerdere meldingen, dan trekken wij uiteraard bij de strandbeheerder aan de bel!

Recensies over naaktstranden op www.nfn.nl

Bezoek jij weleens een naaktstrand en wil jij je ervaring delen met anderen? Plaats dan een recensie bij deze locatie op onze locatievinder BlootKompas! Zo help jij andere strandbezoekers met het vinden van een fijne plek om lekker bloot te zonnen en zwemmen.  

Alle naaktstranden in Nederland

Wij hebben alle bij ons bekende openbare naaktstranden in Nederland voor je op een rij gezet. Natuurlijk kan het zijn dat een strand na verloop van tijd verdwijnt of ontdekken strandbezoekers soms een nieuw, ideaal plekje om lekker te zonnen. We stellen het op prijs als je ons op de hoogte houdt van mogelijke wijzigingen. Dat kan door te mailen naar strand@nfn.nl of te bellen met 033 - 253 30 50.

Op onze locatievinder BlootKompas! vind je alle Nederlandse naaktstranden op een rij. Zoveel mogelijk voorzien van praktische informatie en met reviews van bezoekers.

Liever een papieren brochure met een overzicht van alle Nederlandse naaktstranden? In onze webshop bestel je deze eenvoudig voor € 0,99 (NFN-leden betalen slechts € 0,49).