03-12-2020

Gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde wilde het Laakse Strand als enige plek voor naaktrecreatie aanduiden, maar er ging een streep door die plannen omdat dit wettelijk gezien niet mag. Hier vind je al onze berichtgeving rond deze locatie.

Laatste nieuws

Gemeente Zeewolde niet in hoger beroep

12 april 2022 – Op 12 april jl. oordeelde de bestuursrechter in Utrecht dat de gemeente Zeewolde het Laakse Strand in die gemeente niet als enige geschikte plaats voor naaktrecreatie had mogen aanwijzen.

Omdat Zeewolde niet in beroep ging tegen deze uitspraak bij de Raad van State, is de uitspraak nu definitief. Gemeentes (en dus ook Zeewolde) mogen naaktrecreatie niet zonder meer verbieden.

Gemeenteraad ging haar boekje te buiten

De zaak diende al in januari. Volgens de rechtbank is het raadsbesluit van de gemeente Zeewolde onrechtmatig en ging de gemeenteraad hiermee haar bevoegdheid te buiten. De rechtbank heeft bovendien duidelijk gemaakt dat NFN Open & Bloot (als vereniging) belang heeft bij het voeren van deze procedure. Er is een dikke streep gezet door het raadsbesluit.

De rechtbank heeft bepaald dat het besluit moet luiden: “Het Laakse strand aan te wijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede recreatie. De gemeente moet deze aanwijzing publiceren en de proceskosten vergoeden”. NFN gaat er nu op toezien, dat de gemeente deze verplichtingen ook nakomt.

Lees hier de volledige rechterlijke uitspraak.

Landelijk belang

Volgens de wet op naaktrecreatie (artikel 430a WvS) mag je bloot zonnen op plekken die de gemeenteraad heeft aangewezen (en dat willen de meeste naaktrecreanten) én op plekken die hiervoor geschikt zijn. En dit is vooral van belang voor plaatsen waar géén officieel aangewezen naaktstrand is. Of voor rustige plekken waar mensen bloot zonnen.

En dit gebeurt ook in de groene buitengebieden van Zeewolde. Maar als handhaving en naaktrecreant van mening verschillen over de geschiktheid van een plek, dan is het aan de rechter om zich hierover uit te spreken. En dus niet aan een gemeenteraad.

Eerder nieuws

Zoeken naar oplossingen

26 april 2022 – Een verkennend gesprek tussen gebiedseigenaar Stichting Limburgs Landschap, gemeente Roermond en NFN Open & Bloot resulteerde erin dat naaktrecreatie in Isabellagriend niet onmiddellijk ten einde is. De drie partijen gaan kijken of een voor iedereen acceptabele oplossing haalbaar is.

Dit is gunstig na de eerdere berichtgeving dat Limburgs Landschap de gemeente heeft gevraagd de officiële status van dit aangewezen naaktstrand weg te halen.

Aanleiding hiertoe waren aanhoudende klachten over openbare seks in het gebied en het opheffen van de stichting die namens de naaktrecreanten beheerderstaken op het strand uitvoerde. Limburgs Landschap zou het liefst zien dat het natuurgebied uitsluitend toegankelijk is voor wandelaars binnen gebaande paden.

Richtlijnen voor naaktstranden

Eigenaar, gemeente en NFN zijn het eens dat naaktstranden niet zijn bedoeld voor openbare seks. NFN heeft voor terreinbeheerders richtlijnen opgesteld voor een goede inrichting van naaktstranden. De partijen gaan zien of dit binnen het huidige gebied te realiseren valt.

Daarnaast wordt er de komende tijd nagedacht over de vraag of Stichting Limburg Landschap een juridisch aanspreekpunt wil hebben bij strandbezoekers (zoals een stichting) of dat dit ook via een community (zoals een bezoekersgroep) zou kunnen.

NFN wint rechtszaak tegen Gemeente Zeewolde

12 april 2022 – Goed nieuws! De langverwachte uitspraak van de rechtbank Utrecht werd dinsdag 12 april 2022 bekend gemaakt. De gemeente Zeewolde had het Laaksestrand niet als enige geschikte plaats voor naaktrecreatie mogen aanwijzen.

Hiermee maakt de gemeenteraad de rest van de gemeente zogenaamd ongeschikt voor naaktrecreatie en dat is in strijd met artikel 430a Wetboek van Strafrecht.

Gemeenteraad is bevoegdheid te buiten gegaan

De zaak diende op 18 januari jl. bij de bestuursrechter in Utrecht. Het raadsbesluit van de Gemeente Zeewolde is volgens de rechtbank onrechtmatig en de gemeenteraad is hiermee haar bevoegdheid te buiten gegaan. De rechtbank heeft bovendien duidelijk gemaakt dat NFN (als vereniging) belang heeft bij het voeren van deze procedure. Er is een dikke streep gezet door het raadsbesluit.

De rechtbank heeft bepaald dat het besluit moet luiden: Het Laaksestrand aan te wijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede recreatie. De gemeente moet deze aanwijzing publiceren en de proceskosten vergoeden. Als de gemeente zich niet neerlegt bij de uitspraak kan de gemeente binnen 6 weken hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.

NFN is blij en dik tevreden met de uitspraak. Goed nieuws, zo voor de start van het seizoen!

De officiële uitspraak van de rechtbank lees je hier

Rechter hoort NFN Open & Bloot in zaak tegen Zeewolde

18 januari 2022 – Toen de gemeenteraad in december 2020 besloot om naaktrecreatie te verbieden in de hele gemeente behalve op het Laakse Strand, ging NFN in beroep tegen deze beslissing.

NFN is van mening dat de gemeenteraad met dit besluit buiten haar boekje trad, omdat gemeenteraden volgens artikel 430a WvS het recht hebben om plekken aan te wijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie en dus geen plekken mogen aanwijzen die zij ongeschikt vindt voor naaktrecreatie.

Politieke beslissing

NFN diende hierop een bezwaar in bij de geschillencommissie van de gemeente. Deze oordeelde dat het bezwaar van NFN niet gegrond was: volgens de gemeente was er sprake van een politieke beslissing en staat het naaktrecreanten die bijv. binnen de gemeentegrenzen bloot in een bos wandelen vrij om bij de rechter om een eventuele bekeuring bij de rechter aan te vechten.

NFN ging niet akkoord met deze uitspraak van de geschillencommissie en liet de zaak voor de bestuursrechter komen. Deze zaak diende vandaag. We informeren je zodra de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan. Dit kan zes weken duren.

Update: 3 maart 2022 – Uitspraak uitgesteld

De rechtbank heeft deze week laten weten dat de uitspraak met zes weken wordt uitgesteld

Boetes blootwandelaars Zeewolde geseponeerd, NFN lobbyt voor bloot wandelen

7 oktober 2021 –  De wandelaars die in juli 2020 zijn bekeurd omdat zij bloot in natuurgebied het Horsterwold (gemeente Zeewolde) wandelden, hoeven hun bekeuring niet te betalen. Volgens de wet mag je bloot recreëren op plekken die hiervoor zijn aangewezen en op plekken die hiervoor ‘geschikt’ zijn.

Het Horsterwold is geen officiële blootlocatie. Omdat de wandelaars van mening waren dat het bos op het moment van wandelen wel geschikt was voor naaktrecreatie, betaalden zij hun boete niet. In dat geval komt de zaak voor de rechter die moet bepalen of een plek al dan niet geschikt is voor naaktrecreatie.

Boetes geseponeerd

Maar zover kwam het niet: het Openbaar Ministerie meent nu zelf niet te kunnen aantonen dat het bos op moment van bekeuren ongeschikt was voor naaktrecreatie. Daarom zijn de boetes geseponeerd. Een goede zaak voor de bekeurden dus! Voor zover NFN Open & Bloot bekend kunnen alle 12 wandelaars hun bekeuring verscheuren. Sommigen van hen vroegen en kregen ondersteuning van NFN Open & Bloot.

Blootwandelpad

Vanaf zomer 2020 pleit NFN bij Staatsbosbeheer en gemeente Zeewolde voor het aanwijzen van een officieel wandelpad voor blote wandelaars. Uit een door NFN gehouden enquête blijkt dat hier een aantoonbare behoefte aan is. Daarnaast bestrijdt NFN op dit moment via de rechter het in december 2020 door Zeewolde genomen besluit om naaktrecreatie overal in de gemeente te verbieden, behalve op het Laakse Strand.

Staatsbosbeheer heeft aangegeven eventueel over een bloot wandelpad te willen verder praten, als de rechter in deze zaak een uitspraak heeft gedaan. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak plaatsvindt.

Zeewolde: bloot op het Laakse Strand én andere plekken!

24 juni 2021 –  In december 2020 wees de gemeenteraad van Zeewolde het Laakse Strand aan als enige geschikte plek voor naaktrecreatie binnen de gehele gemeente. Impliciet verbood ze hiermee naaktrecreatie op andere plekken.

Volgens het wetsartikel over naaktrecreatie (art. 430a WvS) hebben gemeentes weliswaar het recht om naaktstranden aan te wijzen, maar kunnen zij naaktrecreatie op andere (geschikte) plekken niet verbieden. En om ervoor te zorgen dat je in Zeewolde, net als overal in Nederland, ook op een rustig stukje strand of een afgelegen plek in het bos bloot kan zonnen of wandelen, diende NFN Open & Bloot meteen een bezwaar in bij de gemeente.

Het duurde tot de tweede helft van juni 2021 voordat de gemeente ons meldde dat zij het besluit niet gaat terugdraaien. De gemeente geeft aan dat zij bevoegd is om een naaktstrand aan te wijzen. En dat is gebeurd in december door aanwijzing van het Laakse Strand. De gemeente geeft daarentegen ook toe dat zij niet bevoegd is om naaktrecreatie buiten het Laakse Strand te verbieden. En daarom heeft dit gedeelte van het besluit géén juridische gevolgen.

Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws: je mocht en mag dus altijd bloot zonnen op het Laakse Strand én op andere geschikte plekken binnen de gemeente Zeewolde! Het besluit van december heeft hierin niets veranderd, want volgens de wet bepaalt bij een verschil van mening de rechter of een plek geschikt is of niet (en dus niet de gemeente).

Het slechte nieuws: door wat lijkt op juridisch gedraai, handhaaft de gemeente Zeewolde haar besluit en wekt op deze manier de schijn dat gemeentes naaktrecreatie kunnen verbieden als hen dit zo te pas komt. Terwijl gemeentes dit juist niet mogen doen!

NFN Open & Bloot onderzoekt daarom of er nog mogelijkheden zijn het besluit van december 2020 alsnog van tafel te krijgen.

NFN geeft niet op en roept de Gemeente Zeewolde opnieuw tot de orde

20 januari 2021 – Op 3 december verscheen via Omroep Flevoland het bericht dat in de commissievergadering van de Gemeente Zeewolde van 3 december 2020 nieuwe regels ten aanzien van naaktrecreatie besproken worden. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad naaktrecreatie in heel Zeewolde verbiedt, met uitzondering van naaktstrand ’Het Laakse Strand’.

Hiermee gaat de Gemeente Zeewolde haar boekje te buiten. Gemeenteraden mogen gebieden voor naaktrecreatie wel aanwijzen, maar mogen naaktrecreatie niet verbieden op plekken die wél voor naaktrecreatie geschikt kunnen zijn.

De gemeente wil hiermee zogenaamde overlast van blote wandelaars in het Horsterwold als overlast van buitenseks elders binnen de gemeente tegengaan.

Schriftelijk bezwaar

NFN Open & Bloot heeft de agendastukken en specifieke voorstellen gelezen en heeft onmiddellijk schriftelijk bezwaar ingediend bij de Gemeente Zeewolde. Wanneer naaktrecreanten en handhavers van mening verschillen over de geschiktheid van een locatie dan hoort dit te worden behandeld in de rechtszaal en niet in de raadszaal.

Daarnaast kan de wet op naaktrecreatie niet gebruikt worden ter preventie van zedendelicten. Daarom hebben wij het College gevraagd het raadvoorstel niet in stemming te brengen.

Voorstel aangenomen

In de raadsvergadering van de Gemeente Zeewolde van 17 december jl. werd het voorstel tot het verbod op naaktrecreatie in de hele gemeente (m.u.v. het Laakse Strand) met meerderheid van stemmen aangenomen. Onze schriftelijke bezwaren, juridische onderbouwingen en het inspreken tijdens de raadsvergadering van directeur-bestuurder Christine Kouman hebben de Flevolandse gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen.

NFN heeft direct na deze raadsvergadering een officieel bezwaarschrift ingediend bij de Gemeente Zeewolde en is in afwachting van een hoorzitting.

Gemeente Zeewolde verbiedt naaktrecreatie buiten het Laakse Strand

18 december 2020 – Gisteravond (17 december) besloot de gemeente Zeewolde om naaktrecreatie in de gemeente te verbieden m.u.v. het Laakse Strand. Dit ondanks de pogingen van NFN Open & Bloot de gemeente hiervan te weerhouden.

Directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot, Christine Kouman, sprak gisteravond in de gemeenteraad. Zij legde nogmaals uit waarom de gemeenteraad naaktrecreatie wettelijk niet kán verbieden.

Hoewel het besluit als hamerstuk was geagendeerd, ging de gemeenteraad toch nog uitgebreid in discussie over het onderwerp. Dit hebben we dan toch nog bereikt.

Hulp van advocaat

In een laatste poging om de gemeente Zeewolde te weerhouden naaktrecreatie binnen de gemeente te verbieden schakelde NFN advocaat Spong in. De bekende strafpleiter adviseerde de gemeenteraad van hun voorgenomen besluit af te zien en zo te voorkomen dat Zeewolde te kijk wordt gezet als een gemeente die het met de regels van de democratische rechtsstaat niet zo nauw neemt. Mr. Spong heeft NFN al eerder succesvol juridisch bijgestaan.

Zeewolde verbiedt naaktrecreatie overal binnen de gemeente verbieden, m.u.v. het Laakse Strand (het officieel aangewezen naaktstrand). De gemeente wil hiermee zogenaamde overlast van blote wandelaars in het Horsterwold als overlast van buitenseks elders binnen de gemeente tegengaan.

Wet op naaktrecreatie

Volgens de wet op naaktrecreatie hebben gemeentes weliswaar het recht om naaktstranden aan te wijzen, maar kunnen zij naaktrecreatie op geschikte plekken niet verbieden. Hierdoor kan je bijvoorbeeld op een rustig stukje strand of een afgelegen plek in het bos ook bloot zonnen of wandelen.

Mr. Spong beargumenteerde dat naaktrecreatie wettelijk ook is toegestaan op plekken die de gemeenteraad niet heeft aangewezen. En dat de wet op naaktrecreatie niet gebruikt kan worden ter preventie van zedendelicten.

Samen zoeken naar oplossingen

NFN had daarom de gemeente geadviseerd om de tijd te nemen en de zaak goed uit te zoeken in plaats van een juridisch verkeerd besluit te nemen. Daarnaast had NFN de gemeente uitgenodigd om samen met NFN naar oplossingen te zoeken over het bloot wandelen. Eerder dit jaar sprak NFN ook hierover met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Horsterwold.

Twee weken geleden werd de zaak voorbesproken in een gemeentelijke commissievergadering. Ook toen al wees NFN de gemeente er al op met dit besluit buiten haar boekje te gaan.

NFN Open & Bloot bereidt zich voor op vervolgstappen.

Gemeente Zeewolde wil naaktrecreatie buiten Laakse Strand verbieden

3 december 2020 – Gistermiddag verscheen via Omroep Flevoland het bericht dat in de commissievergadering van de Gemeente Zeewolde van 3 december 2020 nieuwe regels ten aanzien van naaktwandelen besproken worden. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad naaktrecreatie in heel Zeewolde verbiedt, met uitzondering van naaktstrand ’Het Laaksestrand’.

Hiermee gaat de Gemeente Zeewolde haar boekje te buiten. Gemeenteraden mogen gebieden voor naaktrecreatie wel aanwijzen, maar mogen naaktrecreatie niet verbieden op plekken die wél voor naaktrecreatie geschikt kunnen zijn.

Niet in de raadszaal

NFN Open & Bloot heeft de agendastukken en specifieke voorstellen gelezen en heeft onmiddellijk schriftelijk bezwaar ingediend bij de Gemeente Zeewolde. Wanneer naaktrecreanten en handhavers van mening verschillen over de geschiktheid van een locatie dan hoort dit te worden behandeld in de rechtszaal en niet in de raadszaal.

Daarom hebben wij het College gevraagd het raadvoorstel niet in stemming te brengen. In geval dit wel gebeurt, vragen wij de gemeenteraad niet met het voorstel in te stemmen.

Bekeuring naaktwandelaars

Aanleiding voor dit voorstel is onder andere de bekeuring van de twaalf naaktwandelaars in het Horsterwold in Zeewolde afgelopen zomer. Zij hebben de bekeuring aangevochten en wachten nog op uitspraak van de rechter.

Word vandaag nog lid van NFN Open & Bloot

Met jouw lidmaatschap draag je bij aan onze belangrijke taak als belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat bloot gewoon is en gewoon blijft.

Ik wil lid worden

Meer nieuws

Bekijk alle actualiteiten